Regulamin korzystania z serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU wycieczka.fokus.waw.pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), „Travel Partner Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie ul. Nasielska 44/U3, NIP 1132999946, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000791524, wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (nr wpisu do rejestru:) ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

DEFINICJE:
Administrator: „Travel Partner Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie ul. Nasielska 44/U3, NIP 1132999946, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000791524, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Travel Partner sp z o.o. / ORGANIZATOR podmiot wskazany w Umowie – Zgłoszeniu jako Organizator Imprezy
Hasło – unikalny ciąg znaków ustalony przez Użytkownika w celu zalogowania się do Konta Klienta.
Login – adres e-mail użytkownika, podczas rejestracji do Serwisu.
Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez wycieczka.fokus.waw.pl, jak również kontaktująca się z Konsultantem w inny sposób, bez względu na to, czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich. Użytkownikiem może być również osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, za zgodą opiekuna prawnego.
Formularz kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
Impreza turystyczna – usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w imprezie turystycznej dostępnej w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, i Warunkami Ubezpieczenia w Trakcie Podróży oraz Polityką prywatności.
Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem www.wycieczka.fokus.waw.pl
Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Travel Partner sp z o.o. za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.wycieczka.fokus.waw.pl

  • Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

  • Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Zgodnie z art.8 . 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) Użytkownik nie może wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
• Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywych danych lub podszywanie się pod osobę trzecią jest prawnie zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
• W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Administratora, Administrator może podjąć wszelkie działania przewidziane prawem, aby ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu
• Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu:
o urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.
o Zainstalowanie na urządzeniu końcowym najnowszej wersji przeglądarki internetowe: Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera
o Korzystanie z Konta Klienta wymaga dodatkowo od Użytkownika posiadania aktywnego konta e-mail.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

• Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
• Travel Partner w ramach Serwisu umożliwia użytkownikom zapoznanie się z różnymi rodzajami imprez turystycznych oraz propozycjami wyjazdów: w kraju oraz zagranicą, weekendowych oraz tygodniowych, jak również objazdowych oraz wypoczynkowych.
• Travel Partner w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi zapisanie się do newslettera i otrzymywania wiadomości mailowych.
• Travel Partner w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom uzyskanie aktualnej kalkulacji, to jest ustalenie wstępnej wysokości ceny imprez turystycznych.
• Travel Partner w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom dokonanie rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej, jak również nabycie tych miejsc i dokonanie płatności.
• Travel Partner prezentuje wszystkie imprezy turystyczne zgodnie z oczekiwaniami / wybranym zakresem przez Użytkownika podając szczegółowy opis świadczeń oraz cenę.
• W celu dokonania rezerwacji on-line imprezy turystycznej, Użytkownik podaje obowiązkowo: imię, nazwisko, adres email oraz inne dane konieczne do realizacji imprezy w tym m.in.  datę urodzenia, telefon, adres (ulica, miasto kod pocztowy).
• W celu dokonania zapłaty Użytkownik podaję następujące dane płatnika: imię, nazwisko, e-mail
• Dla dokonania rezerwacji imprezy turystycznej jak również jej zakupu niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin, Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji.
• Po potwierdzeniu rezerwacji “Rezerwuj” dokonuje się zawarcie Umowy z Użytkownikiem Serwisu. Użytkownik poprzez dokonanie zapłaty w całości bądź w części akceptuje warunki Umowy. Travel Partner niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi zawarcie Umowy.
• Sposoby i możliwości dokonania płatności opisane są po dokonaniu Rezerwacji, w podsumowaniu rezerwacji znajdującym się na Koncie Klienta oraz w wiadomości e-mail otrzymywanej na wskazany adres poczty elektronicznej.
• Realizacja Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych oraz pozostałymi zapisami zawartymi w Regulaminie i dokumentach dołączonych do Rezerwacji.

IV. PŁATNOŚĆ

• Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek Vat.
• Serwis oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę w następujący sposób:
o przelew elektroniczny,
o płatność kartą w systemie PayNow,
o przelew tradycyjny na numer konta wskazany w umowie
• Terminy płatności za imprezy turystyczne określone są każdorazowo w umowie.
o W przypadku umowy zawartej w formie pisemnej i realizacji płatności przelewem bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24h od momentu zawarcia umowy. Przy obliczaniu powyższego 24-godzinnego terminu nie uwzględnia się dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
V. PRAWA AUTORSKIE

Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Travel Partner.
Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Odstąpienie od Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.

VII. REKLAMACJE
• Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, pod warunkiem, że dodatkowe regulaminy, warunki czy zasady wewnętrzne wydane przez Travel Partner wskazane w pkt. XI.2 niniejszego Regulaminu nie wskazują inaczej.
• Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu nie są realizowane bądź zostały zrealizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
• Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej listem poleconym (nie faxem i nie e-mailem) wysłanym na adres siedziby Organizatora podany w Umowie – Zgłoszeniu.
• Reklamacja winna zawierać dokładne oznaczenie imprezy której dotyczy w tym przynajmniej dane osób ją wnoszących, numer imprezy oraz opis stanu faktycznego a także w miarę możliwości dokument potwierdzający zawarcie umowy, dokumentację fotograficzną itp.
• Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Travel Partner nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub w przypadku niestawienia się na wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• Travel Partner nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe podczas przeglądania Serwisu takie jak przejęcie przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
• Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niepoprawnego działania Serwisu oraz przerw w jego funkcjonowaniu, gdy do takiej przerwy doszło z przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis działała nieprzerwanie oraz bezbłędnie.
• Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania Serwisu w urządzeniu/urządzeniu mobilnym należącym do Użytkownika.
• Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku użytkowania Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.
• Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika bądź osobę trzecią w wyniku korzystania z Serwisu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które wpływ miał Użytkownik bądź osoba trzecia.

IX. DOSTĘP DO SERWISU

Administrator zapewnia ciągły dostęp do Serwisu, jednakże zastrzega sobie prawo do wystąpienia przerw lub ograniczeń w funkcjonalności Serwisu wskutek przyczyn technicznych. Ograniczenia lub przerwy techniczne mogą również wystąpić w systemach, z których korzysta Serwis, co może skutkować czasową niedostępnością pewnych ofert lub brakiem możliwości dokonania rezerwacji czy zalogowania się. Administrator dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia z korzystania z Serwisu oraz przerwy techniczne, trwały jak najkrócej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI
• Przekazywane dane osobowe przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, są zbierane i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności.
• W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu
• Więcej informacji o zasadach korzystania z plików cookies i innej tego typu technologii dostępne jest tutaj [www.]

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Zmiany regulaminu dokonywane będą przez Travel Partner poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.wycieczka.fokus.waw.pl Zmieniony regulamin wchodzi w życie w chwili umieszczenia go na powyższej stronie internetowej.
• Travel Partner może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną przez wycieczka.fokus.waw.pl w ramach Serwisu lub pakietu takich usług.
• Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
• W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:
• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29),
• ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03.)
• ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)
• Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
• Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
• Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. nie jest stosowana do umów o imprezę turystyczną – zgodnie z treścią art. 3 ust 1 pkt 8 ustawy

Partnerzy

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.